Arpajaislaki 2024 ja uusi rahapelilaki 2026 suomalaisilla nettikasinoilla

Uusi arpajaislaki 2022
Sisällysluettelo

  Suomessa rahapelaamista säännellään arpajaislailla. Vuoden 2021 lopulla eduskunnan hyväksymä uusi arpajaislaki astui voimaan vuoden 2022 alussa, ja sen keskeisimmät muutokset tavallisen suomalaisen nettikasinoharrastajan perspektiivistä liittyvät maksublokkeihin eli talletusten estämiseen.  Suomessa on tarkoitus siirtyä valtion valvomista rahapelimarkkinoista avoimeen lisenssijärjestelmään vuoteen 2026 mennessä. Peruspelaajaa kiinnostaa tietenkin, loppuuko oma peliharrastus uuden lain myötä (voimme jo paljastaa: ei lopu) tai miten se muuttuu. Tähän aihepiiriin liittyviä huolenaiheita ja kysymyksiä käsittelemme tässä artikkelissa.

  Rahapelien tuotto ja edunsaajien rahoitus

  Aiemmin kansallisen monopoliyhtiö Veikkauksen rahapelien tuotto on jyvitetty erilaisille yhdistyksille ja yhteisöille eli niin kutsutuille Veikkauksen edunsaajille suoraan rahapelien tuotosta. Veikkauksella on tällöin ollut keskeinen rooli rahanjaossa demokraattisen valvonnan ohi. Erinnäisten vaiheiden jälkeen malleissa on ehdotettu vuodesta 2024 alkaen kanavoida pelien tuot valtiolle, ja valtio puolestaan jakaa edunsaajille rahat ilman, että jaettava summa on suoraan yhteydessä rahapelien tuottoon (eli Veikkauksen tuottoon).

  On kuitenkin selvää että vuonna 2026 Suomi siirtyy valtion omistaman Veikkauksen pitkäaikaisesta rahapelimonopolista avoimeen lisenssijärjestelmään, joka on samanlainen kuin Ruotsissa vuonna 2019 käyttöön otettu järjestelmä. 

  Siirtymisellä pyritään lisäämään pelaajien suojelua, oikeudenmukaisuutta, avoimuutta ja rahapeliverotuloja ottamalla yksityisiä toimijoita markkinoille. Siirtymisen valtion valvomasta monopolista kilpailukykyisempään, EU:n kanssa yhteensopivaan järjestelmään odotetaan muuttavan merkittävästi Suomen rahapelialaa.

  Veikkauksen kaksoisroolista on toki keskusteltu jo vuosikausia kriittiseen sävyyn toisaalta kansanterveystyön keskeisenä rahoittajana, toisaalta peliongelmien aiheuttajana. Aika on vihdoinkin ajanut auttamattomasti omien etujensa ja oman roolinsa edestä taistelevan monopolijärjestelmän ohi.

  Ulkomaalaisia peliyhtiöitä kielletään

  Eräs uuteen lakiin liittyvistä peloista ja/tai väärinkäsityksistä on, että ulkomaalaisia peliyhtiöitä jollakin tapaa kielletään tai jopa lakkautetaan. Näin ei suinkaan ole, eikä voikaan olla – suomalaisten viranomaisten toimivallassa ei ole päättää, miten esimerkiksi Maltalle rekisteröitynyt ja sieltä käsin toimiva rahapeliyhtiö toimii, eikä varsinkaan, toimiiko tällainen yhtiö ylipäätään. Maltalaiset yritykset toimivat Maltan lakien mukaan, toki viime kädessä EU-lainsäädännölle alisteisesti. Suomalaisilla viranomaisilla ja tuomioistuimilla on kylläkin sanansa sanottavana sen suhteen, miten nämä yritykset voivat Suomessa tuotteitaan ja palveluitaan markkinoida, mistään ”peliyhtiöiden kieltämisestä” laajemmassa merkityksessä ei voida puhua.

  Miksi muutos on tarpeen

  Vaatimus Suomen rahapelijärjestelmän uudelleenjärjestelystä johtuu useista keskeisistä syistä. Ensisijainen ajuri on halu vahvistaa pelaajien suojelua ja suojella ihmisiä peliriippuvuudelta. Nykyisen järjestelmän ei katsota tehneen riittävästi tässä suhteessa. 

  Lisäksi tavoitteena on luoda tasapainoisemmat ja avoimemmat rahapelimarkkinat murtamalla nykyinen monopoli. Tätä menetelmää pidetään keinona lisätä rahapeleistä saatavia verotuloja markkinoiden kilpailun ja kasvun kautta. 

  Suomen hallitus uskoo, että uusi toimilupajärjestelmä auttaa torjumaan offshore- ja online-rahapelioperaattoreiden nousua. Rahapelimonopolia on kritisoitu siitä, että se ei ole kyennyt tehokkaasti sääntelemään verkkomarkkinoita ja estämään offshore-alustoja kohdistamasta toimintaansa suomalaisiin pelaajiin. Uusi avoin järjestelmä korjaa nämä sääntelyn puutteet ja edistää valvotumpaa ja kilpailukykyisempää toimintaympäristöä.

  Tunnistautuminen

  Uuden arpajaislain myötä pakollinen tunnistautuminen on tarkoitus laajentaa kaikkiin Veikkauksen peleihin, myös siis esimerkiksi kuponkipeleihin. Tämä tapahtuu vuoden 2023 aikana. Poikkeuksena ovat raaputusarvat, jotka siirtyvät tunnistautumisen ja estojen piiriin
  viimeistään 1.1.2024. Jo aiemmin, vuonna 2021 hajasijoitetuilla pelikoneilla tunnistautuminen tuli pakolliseksi. Ikärajavalvontaa jatketaan erilliseen tapaan. Ulkomaisten peliyhtiöiden suhteen muutoksia ei tältä osin ole näköpiirissä, sillä ne eivät toimi tässäkään mielessä Suomen arpajaislain puitteissa. EU-maiden lisenssin omaavilla rahapeliyhtiöillä sovelletaan joka tapauksessa edelleen tiukkoja asiakastuntemustoimenpiteitä, joihin kuuluu myös pelaajan henkilöllisyyden ja iän varmistaminen. Alaikäisillä ei ole asiaa rahapeleihin, pelasivatpa nämä sitten kansallisen monopoliyhtiön pelejä tai jonkin laillisesti toimivan EU-lisenssin omaavan yhtiön pelejä.

  Uusi vuoden 2026 rahapelijärjestelmän toimiluvitetaan

  Suomen uuteen rahapelijärjestelmään kuuluu yksityisille toimijoille räätälöity toimilupajärjestelmä. Tarjotakseen rahapelipalveluja Suomessa yritysten on hankittava toimilupa rahapeliviranomaiselta. 

  Järjestelmässä otetaan käyttöön myös pelaajien suojatoimia, kuten kuukausittaiset talletus- ja tappiorajat sekä nimenomainen kielto mainostaa rahapelejä alaikäisille. Uuden mallin mukaan kaikkien rahapelitoimijoiden, niin kotimaisten kuin ulkomaistenkin, on hankittava toimilupa voidakseen toimia Suomessa.

  Miten Ruotsi on muuttanut rahapelijärjestelmäänsä

  Vuonna 2019 Ruotsi lopetti pitkäaikaisen rahapelimonopolinsa ja siirtyi toimilupajärjestelmään, jossa yksityiset toimijat voivat tarjota rahapelipalveluja viranomaisvalvonnassa. Tällä siirtymisellä pyrittiin lisäämään kuluttajien valinnanvaraa ja kilpailua, minimoimaan haitat ja lisäämään valtion tuloja.

  Ennen siirtymistä Svenska Spel hallitsi alaa. Ruotsia painosti aiemmin myös Euroopan komissio poistamaan valtion monopolin kilpailun lisäämiseksi. Ruotsin viranomaiset vastasivat näihin huolenaiheisiin mainosrajoituksilla ja lisenssijärjestelmällä.

  Ruotsin rahapeliviranomainen (SGA) valvoo tätä lupajärjestelmää ja varmistaa markkinoiden rehellisyyden. Saadakseen toimiluvan operaattoreiden on täytettävä muun muassa taloudellisen vakauden ja tehokkaiden riskinhallintastrategioiden kaltaiset kriteerit. Lisäksi näiden lisensoitujen rahapelien tarjoajien on maksettava tuloveroa.

  Markkinoiden avaamisen tulokset ovat olleet merkittäviä. Vuonna 2022 Ruotsin rahapelimarkkinoiden bruttotulot olivat yhteensä 27 miljardia Ruotsin kruunua. Toimiluvan saaneet rahapeliyhtiöt maksavat 18 prosentin rahapeliveroa panosten ja maksujen välisestä erotuksesta.

  Mitä Suomi voi oppia Ruotsin kokemuksista

  Ruotsin monopolin jälkeinen vaihe tarjoaa Suomelle tärkeitä oppeja. Vahvan sääntelyrakenteen rakentaminen on ratkaisevan tärkeää. Lisäksi hallituksen on tehtävä jatkuvaa arviointia järjestelmän vaikutuksista. Maiden yhteiset arvot osoittavat, että painopistealueet ovat yhteneväiset, vaikka markkinat ovatkin erilaiset. 

  Mitä tulee peliriippuvuuteen, noin neljällä prosentilla Ruotsin väestöstä arvioidaan olevan jonkinasteisia peliongelmia. Suomessa puolestaan 3,3 prosentilla aikuisväestöstä arvioidaan olevan rahapeliongelma. Tämä korostaa molempien maiden jatkuvia haasteita rahapelaamiseen liittyvien riskien hallinnassa ja vähentämisessä.

  Maiden rahapelimaisemissa on sekä keskeisiä eroja että yhtäläisyyksiä. Suomen pienempi väkiluku tekee siitä vähemmän houkuttelevan peliyhtiöille. Sen valtiollinen rahapeliperinne on myös kasvattanut vahvaa Veikkaus-sidettä. 

  Molemmilla mailla on kuitenkin yhteisiä arvoja, jotka liittyvät yhteiskunnalliseen luottamukseen ja vastuulliseen pelaamiseen. Vaikka molemmilla on toimilupajärjestelmät, eroja on edelleen, kuten Ruotsin tiukemmat nettisäännök

  Suomi voi myös ottaa oppia Ruotsin valvontamallista ja tutkimuslähtöisestä lähestymistavasta. Ruotsin rahapelisääntelyn tutkimuslähtöinen lähestymistapa on avainasemassa sen menestyksen kannalta. Lähestymistavalle on ominaista jatkuva arviointi ja mukauttaminen empiiristen tietojen ja tutkimusten perusteella. 

  Esimerkiksi vuonna 2022 Ruotsin hallitus esitti ehdotuksen rahapelisääntelyn tiukentamisesta, joka perustui huolelliseen analyysiin markkinasuuntauksista, kuluttajakäyttäytymisestä ja nykyisten säännösten tehokkuudesta. Koska Ruotsi painottaa tietoon perustuvien, tietoon perustuvien päätösten tekemistä, varmistetaan, että säännökset pysyvät merkityksellisinä ja reagoivina.

  Pelaajadata

  Uusi arpajaislaki mahdollistaa peli- ja pelaajadatan keräämisen Veikkaukselta esimerkiksi rahapelihaittoja tutkivien tutkijoiden ja viranomaisten käyttöön. Aiemmin kotimaista rahapelaamista koskeva tutkimus on ollut lähinnä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen keräämien väestötutkimusten tietojen varassa. Tässä mielessä Suomessa ollaan pelaajadatan keräämisellä toisen Pohjoismaisen monopolimallia soveltavan maan, Norjan, jalanjäljissä – vuonomaassa tutkijoiden käytössä on jo pitkään ollut paikallisen peliyhtiön pelaamista koskevia yksityiskohtaisia tietoja.

  Peliautomaattien valvonta

  Peliautomaattien suhteen uusi, vuonna 2022 voimaan astunut arpajaislaki ei tuonut monien peliongelmaisten ja -riippuvaisten kaipaamaa uudistusta. Automaatteja saa edelleen hajasijoittaa esimerkiksi ruokamarketteihin ja kioskeihin. Peliautomaattien valvonnan suhteen suurin luotto lasketaan pelipisteen valvojaan, jolla tulee olla kirjallinen ajantasainen suunnitelma toiminnan laillisuuden varmistamiseksi ja jonka tulee perehdyttää pelipisteen valvontaan osallistuva henkilökuntansa lain velvoitteiden tasalle.

  Automaattien sijoittelun on oltava sellaista, että niitä voidaan valvoa esteettömästi. Useimmiten tämä tarkoittaa yksinkertaisesti esteetöntä näkymää kaupan infotiskille tai kassalle. Kyseenalaista on, voiko esimerkiksi kaupan infopalveluita ja postipalveluita samanaikaisesti hoitava myyjä valvoa myös pelipistettä käytännössä kovin tehokkaasti. Mikäli automaattien valvontaa laiminlyödään, voi tämä tietenkin johtaa rikosoikeudelliseen vastuuseen.

  Miksi sitten pelikoneiden hajasijoittelusta ei luovuta? Kyyninen näkemys on tietenkin, että ne ovat liian tuottoisa tapa kerätä rahaa. Suomalaisista noin kolmannes pelaa näillä automaateilla ainakin satunnaisesti, mikä on huomattavasti muita Pohjoismaista suurempi osuus. Poliittisten päättäjien ei voi olla muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta olleen kovin halukkaita edistämään hajasijoittelusta luopumista, vaikka kansalaisten mielipide asian suhteen vaikuttaisi puoltavan luopumista. Jatkossakaan paine ei varmasti lisäänny poistamisen suhteen, sillä tilitetäänhän Veikkauksen tuotot pian suoraan valtion budjettiin.

  Markkinointi

  Rahapelien markkinoinnin suhteen uusi arpajaislaki 2024 on hyvin selkeä ja yksiselitteinen: muiden kuin Veikkaus Oy:n rahapelien markkinointi on kielletty. Veikkauksenkaan osalta markkinointi ei suinkaan ole rajoituksetonta, ja esimerkiksi rahapelien markkinointi alaikäisille on jyrkästi kielletty. Niin ikään markkinoinnilla ei saa lain mukaan luoda mielikuvaa, että runsaalla pelaamisella olisi myönteisiä vaikutuksia. On mielenkiintoista nähdä, mihin raja jatkossa Veikkauksen niin sanotun tuoteinformaation ja palautusprosenttien tarjoamisen suhteen vedetään.

  Veikkauksen huumorimainos

  Kiellettyä on myös markkinoida pelisalien ja muiden pelipaikkojen ulkopuolella sellaisia pelejä, joiden on määritelty sisältävän erityisiä pelihaittariskejä. Näihin lasketaan esimerkiksi kolikkopeliautomaatit, suomalaiset kasinorahapelit ja vedonlyöntipelit. Edes erilaisilla pelipisteillä näiden osalta sallittu markkinointi ei ole mitenkään vapaata, vaan rajoittuu mahdollisuuteen antaa tietoa pelikohteista, todennäköisyyksistä, pelien ehdoista ja vastaavista.

  Ulkomaisten peliyhtiöiden markkinointia Suomessa viranomaiset alkavat tiettävästi valvoa kovemmalla kädellä, varsinkin TV:n ja sosiaalisen median suhteelta. Ennakkotapausten vielä puuttuessa on vaikea arvioida, kuinka paljon pelotevoimaa uudella lailla tämän suhteen lopulta on, mutta tässä vaiheessa markkinoinnin Suomen markkinoilla on lopettanut moni kasino- ja rahapelioperaattori. Uhkana nimittäin on päätyä niin sanotulle mustalle listalle, jota poliisihallitus koostaa markkinointikieltoa rikkovista kasinoista. Tälle mustalle listalle päätyvien yhtiöiden osalta maksuliikenne on tarkoitus estää vuoden 2023 alusta alkaen. Vielä ei ole täyttä varmuutta siitä, tuleeko tämä tarkoitus konkretisoitumaan.

  Sähköpostimarkkinoinnin tai tekstiviestimarkkinoinnin suhteen ei tiedetä, kuinka niitä kyetään valvomaan saati sitten estämään. Isommat pelialan toimijat ovat varmasti oma-aloitteisia tässäkin suhteessa eivätkä tällaista suoraa markkinointiviestintää lähetä. Bonukset ja muut vastaavat tarjouskampanjat pysyvät nekin suurelta osin suomalaisten pelaajien käytettävissä, joskin jotkut toimijat luopuvat ja ovat jo luopuneet suomalaisille varta vasten räätälöidyistä bonuksista. Koska kumppanuusmarkkinointi on monelta osin vähentynyt, tulee esimerkiksi parhaiden tervetulobonusten etsimisestä vaikeampaa.

  Talletusten esto

  Suomalaisilla ja suomenkielisillä nettikasinoilla pelaavan suomalaisen näkökulmasta merkittävin seikka uudessa vuonna 2022 voimaan astuneessa arpajaislaissa on siis talletusten esto, niin sanottu maksublokki. Edellä kerroimme, miten maksublokkien kohteeksi on tarkoitus valikoida kasinoita ja pelisivustoja. Mekanismi on siis ainakin periaatteessa varsin yksinkertainen: jos kasino mainostaa, maksuliikenne kasinolle estetään. Tällöin suomalaiselta pankkitililtä tai maksukortilta ei saisi siirtää rahaa kasinolle. Alkujaan uuden lain oli tarkoitus estää myös nostot omalle tillille, mutta tämä tulkittiin perustuslain vastaiseksi. Jatkossa siis todennäköisesti ns. e-lompakolta tai ulkomaisilta pankkitileiltä voi siirtää rahaa pelitilille ja voitot kotiuttaa halutessaan omalle kotimaiselle pankkitililleen.

  Käytännössä talletusten estoihin ja maksublokkeihin liittyy kuitenkin avoimia kysymyksiä ja selkeitä ongelmakohtia. Pankit eivät saa tietää, mihin esimerkiksi Trustlyn tai Eutellerin kautta tehdyt talletukset päätyvät. Lisäksi Finanssiala ry, joka edustaa muun muassa Suomessa toimivia pankkeja, on huolissaan blokkien vaikutuksesta omasta näkökulmastaan, sillä se pelkää muutoksen siirtävän monet suomalaiset ulkomaisten pankkipalveluiden käyttäjiksi.

  Mainostamisen Suomen markkinoilla lopettaneet kasinot

  Poliisihallituksen mustalle listalle päätyminen ja maksuestojen kohteeksi joutumisen uhka on saanut useammat kasinot ja niiden taustalla toimivat operaattorit lopettamaan – tai ainakin laittamaan tauolle – mainostamisen Suomen markkinoilla. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö kyseisten yhtiöiden materiaaliin ja markkinointiin voisi edelleen törmätä esimerkiksi ulkomaisilla sivustoilla. Operaattorit ovat laittaneet myös affiliaatti- eli kumppanuusmarkkinointiverkostonsa Suomen osalta tauolle, joten verkosta löytyy niiden osalta vähemmän ajantasaista sisältöä. Laintulkinnat ja ennakkotapaukset hakevat vielä muotoaan, joten on mielenkiintoista seurata, millaisia tulkintoja markkinoinnin lopettamisen riittävyydestä tullaan lähtitulevaiuudessa tekemään.

  Kindred Group: Otto Kasino, Unibet, Casinohuone, Maria Casino, Kolikkopelit

  Kindred Group kuuluu Betsson Groupin ja LeoVegasin ohella suurimpiin markkinointinsa jäähylle Suomen osalta pistäneisiin konserneihin. Kindredin kasinoryppääseen kuuluu muun muassa Unibet, joka on yksi Euroopan tunnetuimmista rahapelibrändeistä. Aikaisemmin koko Kindred Group -konserni tunnettiinkin Unibetinä. Se on toiminut jo vuodesta 1997 lähtien. Kuten useimmat muutkin mainostamisen Suomen markkinoilla lopettaneet kasinot, jatkavat Unibet, Casinohuone ja Maria Casino suomalaisten pelaajien palvelemista ja uusien pelaajien vastaanottamista – uusi arpajaislaki 2022 ei nimittäin edelläänkään tee (eikä EU:n ansiosta olisi voinutkaan tehdä) ulkomaisilla nettikasinoilla pelaamisesta laitonta suomalaisille.

  Betsson Group: Betsson, NordicBet, Betsafe, Casino Winner, CasinoEuro, Guts, GutsXpress, Rizk,  Kaboo, Thrills, SuperCasino

  Ruotsalaistaustaisiin rahapelikonserneihin kuuluva Betsson Group on niin ikään vetänyt markkinointinsa ja affiliaattiohjelmansa hyllylle Suomesta. Betsson on eittämättä isoimpia ulkomaisia toimijoita Suomen markkinoilla, ja sen palettiin kuuluvat nimikkosivusto Betssonin ohella myös muun muassa erityisesti urheiluvedonlyönnistä tunnettu NordicBet sekä Betsafe, Rizk ja Guts. Tukholman pörssissä noteerattu Betsson Group -konserni on toiminut jo vuodesta 2001 lähtien, ja sen hallussa on monia kansallisia lisenssejä eli toimilupia.

  LeoVegas: GoGoCasino, LeoVegas, Expekt, Royal Panda

  LeoVegas-kosernin nimikkokasino on eittämättä sen tunnetuin ja konsernin lippulaivatuote, joskin myös suomaisten vedonlyönnin harrastajien parissa Expekt on hyvin suosittu vaihtoehto. LeoVegasin tai Expektin mainontaa ei ainakaan toistaiseksi Suomessa nähdä. Vuodesta 2011 lähtien toiminut LeoVegas on markkinoinut aiemmin palvelujaan melko näkyvästi esimerkiksi ulkomailta Suomeen lähetystä kohdistaneilta TV-kanavilta käsin. Konsernilla on kasinoilleen Maltan MGA:n ohella myös monia muita kansallisia lisenssejä ja Saksassa esimerkiksi osavaltiotason toimilupia.

  Play North: Pikakasino, Rocket Casino

  Play North on tuttu erityisesti suomalaisille suunnatusta Pikakasinosta, jonka konsepti on tietenkin perustunut ennen kaikkea sille, että kyseessä on suomenkielinen pikakasino. Kasino toimii kuitenkin myös englanniksi, eikä sitä enää markkinoida Suomessa suomeksi. MGA:n lisenssi ja Trustly-maksunvälityspalvelu ovat olleet Play North -konsernille sen sivustojen keskeiset rakennuspilarit. Jatkossa jää nähtäväksi, mitä Trustly-maksujen suhteen tapahtuu vuoden 2023 alusta. Konsernin kasinoihin kuuluu myös muun muassa Rocket Casino, joka toimii myös suomeksi.

  The Mill Adventure: Casinobud, Klirr, Frank & Fred

  The Mill Adventure ei missään nimessä kuulu suurimpiin vuoden 2022 uuden arpajaislain myötä markkinointinsa Suomessa lopettaneisiin rahapelioperaattoreihin, mutta etenkin sen Casinobud-kasino on herättänyt paljon positiivista pöhinää suomalaispelaajien parissa. Kyseisen, vuoden 2020 kesällä aloittaneen kasinon erityinen ominaisuus oli (ja on edelleen, eihän kasino suinkaan ole toimintaansa lopettanut) sen sosiaalisen pelaamisen ulottuvuus ja mahdollisuus pelata kimppasessioissa. Casinobudilla pelaajat voivat perustaa kimppatiimin, nimetä kapteenin pelaajaksi ja jakaa mahdolliset voitot suhteessa pelaajakohtaisiin panostuksiin.

  Entain: Ninja Casino, Boost Casino, Optibet

  Mansaarella päämajaansa pitävä Entain eli entinen GVC Holdings on kooltaan erittäin merkittävä toimija eurooppalaisilla rahapelimarkkinoilla. Sen tunnetuimmat brändit ovat bwin, Party Poker, Ladbrokes ja Coral, mutta nämä eivät ole Suomen markkinoilla aivan konsernin kärkinimiä; täällä on sen sijaan Entainin sivustoportfoliosta suosittu enemmän Ninja Casinon, Boost Casinon ja Optibetin kaltaisia sivustoja. Näitäkään ei ainakaan toistaiseksi markkinoida Suomessa.

  Coolbet

  Coolbet on virolaiset juuret omaavat rahapelisivusto, jolla etenkin vedonlyöntitarjonta on ollut jo vuosien ajan suomalasten pelaajien suuressa suosiossa. Uusi arpajaislaki on saanut myös sen vetämään mainonnan nolliin Suomen osalta. Suomeksi sivusto toimii toki edelleen, ja ainakin vielä vuoden 2022 ajan Eutellerin ja Trustlyn avulla onnistuvat myös verkkopankkimaksut kotimaisilta pankkitileiltä. Jatkossa Coolbet tukee varmasti edelleen nykyiseen malliin Skrilliä ja Netelleriä, joten pelaamisen osalta tuskin myöskään vuosi 2023 tuo suurempaa muutosta sivuston suomalaisille asiakkaille.

  Betway

  Vuodesta 2006 lähtien toiminut Betway ei tarjoa sivustoaan suomeksi, mutta englanninkielisellä (ja myös muiden kielisillä) sivustoilla suomalaiset asiakkaat voivat asioida tavalliseen tapaan. Markkinointia ei yhtiö edes kumppanuusmarkkinoinnin kautta enää kohdista Suomeen. Vedonlyöjien parissa suosittu sivusto jatkaa kuitenkin muutoin entiseen tapaan – nähtäväksi kuitenkin jää, ovatko suomenkielistä sivustoa kaivanneet niin sanotusti hävinneet pelin.

  Co-Gaming Ltd: ComeOn, Nopeampi, Suomikasino, Mobilebet, Galaksino

  Co-Gaming Limited -operaattorin nousu suomalaisten pelaajien tietoisuuteen on ollut nopeaa. Myös tämän muun muassa Nopeampi-kasinon, ComeOnin ja Suomikasinon taustalta tutun toimijan markkinointi Suomen osalta on lakannut vuoden 2022 uuden arpajaislain myötä. Suomikasino ja kumppanit jatkavat toimintojaan kuitenkin edelleen normaaliin tapaan, vuoden 2023 maksutapamuutokset toki antavat vielä odottaa itseään.

  OlyBet

  Virolaistaustainen ja Viron rahapelilisenssin omaava OlyBet on kahmaissut muutaman viime vuoden aikana hyvän osan suomalaisbetsaajien vedoista, mutta aivan hetkeen emme tule Suomessa näkemään kyseisen brändin markkinointia. Tällä hetkellä OlyBet-sivusto ei myöskään toimi suomeksi, mutta sen englannin- ja saksankieliset sivut ovat vapaasti suomalaisten pelaajien käytössä.

  Chanz

  Chanz, jota operoi virolainen Dreambox Games OÜ, on niin ikään ollut melko näkyvästi läsnä Suomen pelimarkkinoilla. Markkinointi meni kuitenkin uuden lain myötä hyllylle Suomen osalta, mutta sosiaalisena kasinoa tunnettu Chanz on edelleen suomalaispelaajien tavoitettavissa.

  Rahapelilainsäädäntö ja markkinoiden historia Suomessa

  Suomen rahapelimarkkinoiden voi katsoa järjestäytyneemmin lähteneen liikkeelle vuoden 1941 Veikkauksen esiasteen eli Oy Suomen Tippaustoimisto Ab:n perustamisesta. Tällä valtiollisella peliyhtiöllä oli tarkoitus pitää pelirahat Suomessa ja kontrolloida pelaamista järjestäytyneesti. Jo alussa rahapelaamisen moraalisia ja kansanterveydellisiä näkökulmia otettiin huomioon, joskin vuosikymmenten kuluessa nämä painotukset ovat vain lisääntyneet.

  Varsinaisen ensimmäisen arpajaislain Suomi sai vuonna 1965; tätä ennen rahapelaamisesta oli säädetty melko hajanaisesti. Kyseessä oli siis myös olemassa olevan rahapeli lainsäädännön harmonisointi, eikä rahapelaaminen maassamme suinkaan edustanut ennen arpajaislakia minkäänlaista villin lännen meininkiä. Johtavana punaisena lankana arpajaislaissa oli jo 1965 sama kuin vielä nykyisinkin: pelaamisen järjestämiseen tarvitaan viranomaisten lupa, eikä ihmisten halua pelata näitä pelejä tule käyttää hyväksi.

  Vuoden 2010 arpajaislain uudistuksessa kiinnitettiin niin ikään erityistä huomiota pelien markkinointiin. Tämä uudistus määritti luvalliselle rahapelien markkinoinnille selkeät linjat esimerkiksi erityisten pelihaittojen pelien määrittelyllään. Uudistuksen osalta moitittiin jonkin verran sen tulkinnanvaraisuutta. Kuitenkin jo vuoden 2010 uusi arpajaislaki karsi merkittävästi ulkomaisten peliyhtiöiden näkymistä Suomessa, mikä näkyi konkreettisesti esimerkiksi erilaisten TV:n pokeriohjelmien putoamisella pois lähetysvalikoimasta. Oikeastaan vuoden 2022 uuden arpajaislain voidaan nähdä olevan osaltaan jatkoa ja tarkennusta sille suurelle kaarelle, joka alkoi kyseisen lain vuoden 2010 uudistuksesta.

  Pitkään Suomen rahapelimarkkinoilla toimivat vedonlyöntiin ja lottopeleihin keskittyneen Veikkauksen ohella myös pelisaleista ja rahapeliautomaateista vastannut RAY eli Raha-automaattiyhdistys sekä hevosurheilun vedonlyönnistä vastannut Fintoto. Nämä fuusioituivat yhteen Veikkauksen kanssa vuonna 2017. Aiemmin kotimaisten pelimarkkinoiden kentällä kolmen toimijan yksinoikeusjärjestelmässä saattoi esiintyä jopa jonkinasteista kriittistä dialogia esimerkiksi RAY:n taholta Veikkauksen suuntaan.

  Yksinoikeusmallia on kyseenalaistettu useasti Suomen EU-jäsenyyden aikakaudella, ja asiaa on puitu jopa EU-tuomioistuimessa. Toistaiseksi EU-tasolla melko uniikki malli on saanut säilyä nykyisellään, mutta monien asiantuntijoiden parissa monopolijärjestelmän nähdään olevan auttamatta tiensä päässä. Ensinnäkin, syvenevä EU-integraatio ja jopa liittovaltiomainen kehitys pakottavat jossakin vaiheessa väistämättä harmonisoimaan jäsenvaltioiden välistä lainsäädäntöä myös rahapelien osalta. Nykyisellään tältä osin yksittäisillä jäsenvaltioilla on vielä melko paljon liikkumavaraa omien päätösten ja linjavetojen suhteen. Toiseksi, erilaiset estoihin perustuvat tekniset rajoitukset ovat väistämättä aina vain vaikeampia toteuttaa, eivätkä ne oikein tahdo kestää moraalisiakaan perusteluja – esimerkiksi IP-estot sopivat aivan toisenlaisiin yhteiskuntiin.

  Yksinoikeusjärjestelmän perusteet

  Suomen yksinoikeusmallin perustuvaa rahapelijärjestelmää on perinteisesti perusteltu ennen kaikkea rahapelaamisesta aiheutuvien haittojen tehokkaalla estämisellä. Sen on argumentoitu olevan myös harmaan talouden ja rikollisuuden estävä järjestelmä. Niin ikään monopolia puoltavaksi perusteeksi on nostettu kuluttajansuojan takaamisen helppous verrattuna esimerkiksi ruotsalaistyyppiseen lisenssijärjestelmään verrattuna.

  Usein esiin nousee ”hyvän tarkoituksen puolesta pelaaminen”; se, että Veikkauksen rahapelituotot on käytetty hyväntekeväisyyteen ja kansanterveyden puolesta. Tämä ei kuitenkaan kestä juridisena perusteena yksinoikeusjärjestelmälle, joskin tämä merkittävä sivutuote on eittämättä painanut vaakakupissa poliitikkojen päätöksissä. Joka tapauksessa, vuonna 2022 Journal of Gambling Issues 2022 -julkaisussa julkaistun vertailevan artikkelin (Does the system matter? Surplus directed to society in monopolistic and license-based gambling provision) mukaan yksinoikeusjärjestelmien tuotto ei juuri, jos lainkaan, tuota kilpailtuja lupapohjaisia markkinoita paremmin rahaa yleishyödyllisiin tarkoituksiin.

  Suomalaisten rahapelien markkinointi tulevaisuudessa

  Lähitulevaisuudessa suomalaisten markkinoiden olosuhteet rahapelien suhteen tuskin muuttuvat rajusti, sillä vaikka moni kansainvälinen toimija onkin pistänyt markkinointinsa Suomen osalta jäähylle, moni on yhä jäänyt ikään kuin haastamaan uutta lakia ja markkinoi edelleen pelejään selkeästi Suomeen. Jälleen kerran: ennakkotapauksia odotellessa. Ennakkotapausten ohella se, miten maksublokit vuoden alussa 2023 lähtevät toimimaan ja miten markkinoinnin tauolle laittaneiden yritysten pelitoiminta Suomen osalta kehittyy, määrittää varmasti sen, palaavatko ne jossakin vaiheessa markkinoimaan entiseen tapaan.

  Veikkauksen osalta markkinoinnin pahimmat ylilyönnit ovat joksikin aikaa näyttäneet laantuneen, mutta yhtiöllä on ollut paha tapa palata uutisotsikoihin näissä merkeissä kerta toisensa jälkeen. Varmaa on kuitenkin se, että toistaiseksi myös Veikkauksen markkinointi on ja pysyy suurennuslasin alla.

  Jatkossa arpajaislaki mahdollistaa myös sen, että Veikkaus voi harjoittaa kansainvälistä kauppaa yritysten välillä. Tämä puolestaan tarkoittaa, että Veikkaus voi esimerkiksi perustaa tytäryhtiön, joka voi myydä ja viedä suomalaista peliosaamista entistä enemmän myös ulkomaille. Täten Veikkaus voi osaltaan integroitua syvemmin kansainvälisiin pelimarkkinoihin. Pidemmällä aikatähtäimellä on olemassa sekin mahdollinen skenaario, että peliosaamisen viennistä tulee Veikkaukselle jopa tärkeämpää liiketoimintaa kuin sen varsinaisesta nykyisestä ydinliiketoiminnasta, rahapelien järjestämisestä Suomessa.

  Tämä Veikkauksen “Turvasuunnitelma”-nimellä kulkeva mainos kuvaa traagisesti perheväkivaltaa – lopussa Veikkaus sitten mainostaa itseään auttajana. Ilmeisesti Veikkauksen mielestä pelaamalla pelastetaan väkivallan uhreja – kukin voi vetää tästä johtopäätöksensä siitä, onko markkinointi vastuullista.

  Maksuestot nettikasinoille tulevat

  Varmalta vaikuttaa se, että vuoden 2023 alussa nettikasinoiden maksuestot tulevat olemaan totta – ainakin konkreettisena uhkana. Pelaajan kannalta uhka konkretisoituu kuitenkin vasta kyseisen vuoden ensimmäisenä päivänä, ainakin jos hänen suosimansa kasino on päätynyt mustalle listalle ja jos maksuliikenteen estot todella otetaan käyttöön. Tämäkään ei nimittäin ole vielä täysin varmaa, ja aikataulu voi osoittautua käytännön estokeinojen ja niiden lainmukaisuuden osalta liian kireäksi. Se, kuinka paljon listalle kasinoita päätyy, jos ylipäätään päätyy, näkyy vasta myöhemmin. Myös se, miten maksuestot toimivat, jos ylipäätään toimivat, näkyy myös tuonnempana.

  Veikkauksen maksublokit

  Maksublokeista on puhuttu myös Veikkauksen maksublokkeina – eikä kukaan tietysti kuvittelekaan, etteikö yhtiön riveistä olisi tullut vahvasti kannatusta maksublokeille. Sen omaan talletusliikenteeseen eivät estot tule vaikuttamaan, jollei sitten joidenkin yksittäisten erehdysten kautta. Yhtiön pelitileille toki on jatkossakin voimassa estot ulkomailta suuntautuvalle maksuliikenteelle: vain suomalaiset pelaajat voivat pelata Veikkauksen pelejä. Edes Veikkauksen pelitilin avaaminen ei ole mahdollista muille kuin Suomen kansalaisille.

  Maksublokit nettikasinoille 2023

  Vuosi 2023 on siinä mielessä mullistava suomalaisen rahapelaamisen ja rahapelilainsäädännön kannalta, että ensimmäistä kertaa suomalaisten pelaajien maksuliikennettä aletaan kaavailujen mukaan todella estää ei-halutuille pelisivustoille. IP-estot jäivät uudesta lainsäädännöstä sivuun, mutta melko järeästä toimenpiteestä on kyse. Uhka mustalle listalle joutumisesta on ollut konkreettinen, mistä kouriintuntuva esimerkki on esimerkiksi Kindred Groupin ja Betsson Groupin aktiivinen pidättäytyminen markkinoinnista Suomeen. Tulevatko estot sitten todella vielä edes 2023? Siitäkään ei ole vielä täyttä varmuutta.

  Miten maksublokit toimivat

  Ei ole vieläkään varmuutta siitä, miten maksublokit käytännössä tulevat toimimaan – ja niiden toimivuudesta ylipäätään onkin esitetty vahvoja epäilyksiä niin pelialan, maksunvälityspalvelujen, pelaajien kuin pankkienkin puolelta. Samaten kansainväliset aiemmat kokemukset herättävät lisäepäilyksiä järjestelyn toimivuudesta.

  Yleisesti ottaen maksublokeilla tarkoitetaan, että pankkien tai maksunvälityspalvelujen tarjoajien (Trustly, Euteller, Brite) tulee estää kauttaan lähtevät maksutoimeksiannot, jotka on suunnattu rahapelisivustoille (Veikkausta lukuun ottamatta). Käytännön tasolla vaikeuksia voi tulla jo sen tunnistamisessa, mikä maksu on suunnattu tällaiselle pelisivustolle, mikä ei. Lainsäädäntötyö maksublokkien osalta on niin ikään edelleen puutteellista ja keskeneräistä. Huomionarvoista on, että jopa perustuslakivaliokunnan lausunnon mukaan ei ole näyttöä, että maksuestot ehkäisisivät rahapeleistä koituvia haittoja.

  Jo reilusti ennen vuotta 2023 ja maksublokkien aktiivista käyttöönottoa verkkoon on ilmestynyt suomenkielisiä sivustoja, joilla käydään läpi maksuestojen kiertämistä. Sivustot ovat toki liikkeellä reilusti etunojassa, sillä käytännön suomalaisten maksuestojen käytännön toteutustavoista ei ole vielä todellista tietoa. Tällaisten sivuston ilmestyminen on kuitenkin selkeä indikaattori siitä, että keinoja ja tapoja maksuliikenteen estojen kiertämiseen halutaan ja varmasti myös järjestetään.

  Maksuestoja on jo kokeiltu Norjassa

  Maksuestojärjestelmää on kokeiltu Norjassa, jossa siis myös Suomen tavoin on yksinoikeusjärjestelmä rahapelienjärjestämiseen. Tulokset eivät ole olleet mairittelevia maksublokkien kannattajien näkökulmasta. Maksublokkien käyttöönoton jälkeen (kesästä 2010 lähtien) rahapelaaminen Norsk Tipping -valtionyhtiön ulkopuolisille peliyhtiöille on vain jatkanut kasvuaan.

  Jos maksuestot eivät kerran ole toimineet monin tavoin Suomea muistuttavassa Norjassa (joka tosin ei kuulu EU:hun tai euroalueeseen), miksi ihmeessä niitä sitten on ajettu niin härkäpäisesti myös meille? Tätä sopii ihmetellä, mutta syy on hyvin yksinkertainen – poliittisissa päättäjissämme ei yksinkertaisesti ole kovin paljoa ihmisiä, jotka olisivat perehtyneet rahapelaamiseen kovin syvällisesti.

  Tarkoitusperät lainsäätäjillä saattavat olla hyviä tai olla olematta, mutta asiantuntemuksen vajaavaisuus johtaa joka tapauksessa siihen, että päätöksiä tehdään lopulta melko summittaisesti. Kyseessä ei myöskään ole aihe, joka kiinnostaisi potentiaalisia äänestäjiä läheskään samassa mittakaavassa kuin vaikkapa maanpuolustus, ilmastonmuutos tai sote-palvelut, ja tämän vuoksi poliitikkojen on helppo suhtautua rahapelilainsäädäntöön ja sen valmistelutyöhön hieman löysemmin rantein.

  Jäljelle jäävät talletusvaihtoehdot

  Mikäli suomalaisten pankkien maksuliikenne nettikasinoille estetään, sisään päin tilille tuleva maksuliikenne (eli kasinoiden kontekstissa kotiutukset) ovat edelleen perustuslain takaaman omaisuudensuojan piirissä. Nopeat kotiutukset voivat siis jatkossakin olla yksi suomenkielisten nettikasinoiden myyntivalteista. Talletusvaihtoehtoja tulee kuitenkin riittämään jatkossakin, joten tavallisen suomalaisen kasinopelaajan ei tarvitse suotta huolestua .

  Nettilompakot

  Jäljelle tulee myös estojen toteutuessa jäämään useita vaihtoehtoja, ja kenties joukkoon mahtuu vielä uusiakin. Mikäli suomalaispankkien maksukortit, tilisiirrot ja maksunvälityspalvelut Trustlyn ja Eutellerin tapaan putoavat pois pelistä, katse kääntyy ensin Netellerin ja Skrillin kaltaisten elektronisten lompakoiden suuntaan. Niitä tuetaan netin kasinoilla ja vedonlyöntisaiteilla jo nyt laajalti, eivätkä ne varmasti blokkien konkretisoitumisen jälkeen tule mihinkään nettikasinoiden maksutapavaihtoehdoista poistumaankaan.

  Kryptovaluutat

  Jo nyt rahapelimarkkinoilla on koko joukko kryptovaluuttoja vastaanottavia kasinoita, Bitcoiniin, Litecoiniin ja Ethereumiin painottuen. Kryptovaluuttojen käytön lisääntyessä ja yleistyessä myös suomalaisten parissa tämä kasinomarkkina laajenee entisestään. Voidaan myös olettaa, että jatkossa myös etabloituneemmatkin kasino-operaattorit tulevat ottamaan hanakammin kryptovaluuttoja vastaan. Esteenä tietysti on näiden valuuttojen edelleen varsin suuri volatiliteetti – tästä todisteena toimikoon vaikkapa Bitcoinin kurssikäyrä. Etuna kuitenkin on muun muassa se, ettei maksuestoilla ole mitään toivoa blokata kryptovaluuttojen käyttöä.

  Ulkomaalaiset pankkitilit

  Viimeistään Bank Norwegian on saanut suomalaiset avaamaan yhä useammin ulkomaalaisen pankkitilin, ja toisaalta Revolutin ja N26:n kaltaiset ”kännykkäpankit” ovat yleistyneet niin ikään meillä, etenkin voimakkaan markkinointinsa ansiosta. Mikään ei enää estä ketä tahansa Suomessa asuvaa Suomen kansalaista avaamasta helposti, nopeasti ja alhaisin kuluin pankkitiliä pankkiin, joka ei sijaitse Suomessa. Tässä voi olla paljon muitakin etuja, mutta artikkelin aiheen kannalta tärkein etu on se, ettei näiden pankkien tileiltä harrasteta maksuestoja, eivätkä Suomen lain velvoita niitä tällaisia estoja myöskään ottamaan käyttöön. Muun muassa näiden pankkivaihtoehtojen houkuttelevuuden kasvun takia ei Finanssiala ry erityisen innoissaan olekaan ollut maksuestoista.

  Suomalaisilla nettikasinoilla pelaaminen jatkossa

  Suomalaisilla eli suomenkielisillä nettikasinoilla pelaaminen tulee jatkossakin olemaan laillista, vain maksuliikenteen hoitaminen kasinon pelitilille saattaa joissakin tapauksissa hieman muuttua. Nettikasinoilla pelaaminen tulee yhä edelleen olemaan myös turvallista, kunhan tuttuun tapaan pysyy EU-alueen lisenssien piirissä. Malta Gaming Authorityn ja Viron lisenssien nojalla toimivat pelisivustot ovat edelleenkin hyvä vaihtoehto. Voi olla, että maksublokkien myötä markkinoille pyrkii jonkin verran hämäräperäisiä toimijoita Euroopan unionin ulkopuolisten lisenssien turvin, mutta näitä on syytä välttää.

  Esimerkkikasinoista bonuksilla ja promootioilla:

  1.
  Playerz-casino

  Tervetuliaisbonus
  50 ilmaiskierrosta
  NetEntin Twin Spin -klassikkoslottiin!

  Playerz kasino tarjoaa jokaiselle jotakin. Uudet pelaajat palkitaan Playerz Casinolla maistuvalla kasinobonuksella, joka sisältää 50 ilmaiskierrosta NetEntin Twin Spin -klassikkoslottiin.

  2.
  Mr Play Finland logo

  Tervetuliaisbonus 100 Ilmaiskierrosta ilman kierrätystä!

  Mr Play Casinoa voi suositella erityisesti aloitteleville kasinopelaajille. Minimitalletus onnistuu suoraan verkkopankkitunnuksilla ilman rekisteröitymistä, ja siitä palkitaan 100 ilmaiskierroksella ilman kierrätysvaatimusta.

  3.
  Cookie casino

  Tervetuliaisbonus
  120 ilmaiskierrosta
  Play’n GO:n Book of Dead -kolikkopelissä!

  Kokeile herkullista Cookie Casino -pikakasinoa, joka tarjoaa yli 4 000 kasinopelin loistavan valikoiman. Kun liityt ja talletat, saat 120 ilmaiskierrosta!

  4.
  kassu-logo

  Tervetuliaisbonus
  100 Ilmaiskierrosta!
  jaettuna viidelle päivälle 20 kierroksen nippuihin

  Kassu on nimensä mukaisesti erityisen rennolla ja mutkattomalla otteella varustettu, täysin suomenkielinen kasino. Uusille pelaajille peräti 100 ilmaiskierrosta!

  5.

  Tervetuliaisbonus
  100 Ilmaiskierrosta!

  Saat ensimmäiset 20 ilmaiskierrosta saman tien ja loput 20 ilmaiskierroksen osissa seuraavan neljän päivän ajan. Näin Ilmaiskierroksista on iloa useamman päivän ajaksi.

  6.
  Spin Rio

  100 % tervetuliaisbonus 1,111 € asti + 300 ilmaiskierrosta

  Spin Rio vuonna 2021 startannut kasino hakee innoituksensa Rio de Janeiron trooppisesta suurkaupungista. Värikkäiden karnevaalien säväyttämiä kasinotarjouksia ei kannata jättää huomioimatta.

  7.
  Wildz Casino

  500 € asti + 400 ilmaiskierrosta

  Kokeile omaperäistä Wildz Casinoa ja nauti tuhansista kasinopeleistä upealla sivustolla. Tarjolla on myös loistava aloitusbonus ja uskollisuusohjelma!

  8.
  Wheelz Casino

  100 % tervetuliaisbonus 300 € asti + 100 ilmaiskierrosta

  Pelaa uudistuneella Wheelz Casinolla ilman rekisteröitymistä ja hyödynnä 10 % käteispalautus joka ikinen viikko. Loistovalikoima pelejä laidasta laitaan!

  9.
  Slotbox-logo

  100 % tervetuliaisbonus 200 € asti + 200 Ilmaiskierrosta

  Mitä paljastuu slottilaatikosta? SlotBox tarjoaa tuhansittain laadukkaita kolikkopelejä, netin suurimmat jättipotit ja mainon aloitusbonuksen ja 200 ilmaiskierrosta!

  10.
  Casino Domelle

  Tervetuliaisbonus
  50 Ilmaiskierrosta!

  Casino Dome on uusi tapa toimia - suomalainen kasino täynnä uutta energiaa alusta alkaen. Tällä kasinoalla voit keskittyä puhtaasti viihteeseen ja ainutlaatuisiin pelihetkiin.

  UKK

  Kieltääkö uusi arpajaislaki 2022 nettikasinoilla pelaamisen?

  Ei. Vuonna 2022 voimaan astunut arpajaislaki ei kiellä nettikasinoilla pelaavista, olipa näiden kotipaikka ja toimilupa mikä tahansa. Ulkomaisilla nettikasinoilla pelaaminen on siis yhä edelleen laillista.

  Miksi Suomessa on rahapelimonopoli?

  Pohjasyyt ovat moninaiset, pitkällä historiassa ja juontavat jopa moraalikäsityksiin. Jo pitkään yksinoikeusjärjestelmää on kuitenkin perusteltu lähinnä rahapelihaittojen ehkäisemisellä, mutta myös rikollisuuden ja harmaan talouden estämisellä.

  Koska nettikasinoiden maksuestot tulevat voimaan?

  Niiden on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2023 alusta. Ei ole kuitenkaan minkäänlaista varmuutta, estetäänkö niin sanotulle mustalle listalle joutuvien, markkinointikieltoa rikkoneiden kasinoiden maksuliikennettä vielä tuolloin.

  Saavatko kasinot markkinoida pelejään?

  Arpajaislain mukaan vain Veikkaus saa markkinoida rahapelejä Suomessa, ja myös Veikkauksen markkinointiin kohdistuu monia rajoituksia. Uuden arpajaislain on tarkoitus suitsia manner-Suomen ulkopuolisten rahapeliyhtiöiden markkinointia Suomen markkinoilla niin kutsuttujen maksuestojen uhalla.

  Estääkö maksublokki kotiutukset?

  Ei estä. Tämä johtuu perustuslain tulkinnasta, jonka mukaan pelitilillä olevat rahat ovat omaisuuden suojan piirissä, olivatpa nämä sitten voittoja tai talletettuja rahoja.

  Miten vuoden 2026 rahapelijärjestelmä vaikuttaa pelaajiin, yrityksiin ja valtion tuloihin?

  Uuden järjestelmän käyttöönoton ennustetaan tuovan mukanaan useita etuja kautta linjan.
  Pelaajat saavat käyttöönsä laajemman valikoiman rahapelituotteita ja -palveluita sekä paremmat turvallisuusmekanismit.
  Yrityksille järjestelmän käyttöönotto tuo uusia mahdollisuuksia yksityisille toimijoille, mikä voi lisätä investointeja ja työllistymismahdollisuuksia.
  Hallitukselle pelkkä toimilupakehys on omiaan tuottamaan merkittäviä verotuloja.